อ.รัชนี คะระวาด
   
ประธานสาขาวิชา
   
รศ.จำเนียร นันทดิลก
รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์
ผศ.สมชัย โกศล
อ.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ
อ.ธัญลักษณ์ งามขำ
อ.คมคาย ไพฑูรย์
อ.มนัสชนก คนเฉลียว
อ.ปวีณา ประวิง