ประธานสาขา

อ.รัชนี คะระวาด

รองศาสตราจารย์

อ.จำเนียร นันทดิลก

รองศาสตราจารย์

อ.วันทนา สุวรรณอัตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อ.สมชัย โกศล

อาจารย์

อ.ธัญลักษณ์ งามขำ

อาจารย์

อ.พิฐชญาน์ กิ้งก่ำ

อาจารย์

อ.มนัสชนก คนเฉลียว

อาจารย์

อ.คมคาย ไพฑูรย์

อาจารย์

อ.ปวีณา ประวิง